Onze opdrachten

Gemeente Schiedam, projectleider aanbesteding openbare verlichting en projectleider opzetten en implementeren contractmanagement. (2020)
Beide opdrachten zijn gericht op het professionaliseren van de opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol en realiseren van goede samenwerking tussen die beide rollen van uit de eigen verantwoordelijkheid.

Gemeente Teylingen, specialist / projectleider reclamebeleid (2019 – 2020)
In samenwerking met Cyber en de gemeente heeft de projectleider het reclamebeleid vorm gegeven waarbij ook de maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen intensief zijn geraadpleegd.

Gemeente Noordwijk, projectleider zwerfafval (2019 – 2020)
Opstellen en uitvoeren van het zwerfafvalplan van 2020 voor de samengevoegde gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk. In samenwerking met de wijkregisseur, beleidsmedewerker afval en de buitendienst.

ACV-Groep, Projectleider ERP – BOR (2019)
De projectleider is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het proces om te komen tot het aanschaffen van een nieuw BOR-systeem. Dit wordt uitgevoerd door, het opstellen van het projectplan, het leiden van het projectteam. De volgende stappen worden o.a. uitgevoerd door in kaart te brengen van de werkprocessen BOR, onderzoeken en omschrijven van de randvoorwaarden en vervolgens opstellen van het pakket van eisen. Begeleiden van de marktconsultatie en komen tot het inrichten en opleveren van een ERP-pakket passend bij de BOR activiteiten van de ACV-groep. Onze projectleider bezit goede vakinhoudelijke en ICT – kennis en ervaring om deze opdracht prima uit te voeren.

Gemeente Westerkwartier, projectleider zwerfafval (2019 –  2020)
Opstellen en uitvoeren van (meer)jarenactieplan gericht op verminderen van het zwerfaval de gemeente bestaand uit de kernen Leek, Zuidhorn, Marum en Grootegast.

Gemeente Krimpenerwaard, Adviseur beheer openbare ruimte (2019 – 2020)
Advisering over beheer, bedrijfsvoering, toezicht en directievoering in het kader van de ontwikkeling naar een bedrijfsmatige beheerorganisatie.

Gemeente Schiedam procesbegeleiding project modernisering DVO Schiedam-Irado (2019 – 2020)

Gemeente Bunnik, Regisseur Groen (2019- 2020)
De verbinder tussen de verschillende partners in het openbare groen. Actief inzetten van (burger)participatie, goede dienstverlening en advisering ten aanzien van het groen.

Gemeente Texel, Projectleider Kop van Zuid (2019 – 2020)
Het projectleiderschap om de uitvoering van het project Kop van Zuid op Texel te realiseren.

Gemeente Bronckhorst, Projectleider Biodiversiteit (2019-2020)
Het opstellen van het beleidsplan biodiversiteit. Advisering over klimaatadaptatie, soorten atlas en energie projecten.

Gemeente Leiderdorp, Groen Beheerder (2018 – 2019 – 2020)
Het herzien en vernieuwen van de groen beheerplannen en het uitvoeren van daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Advisering betreffende groenvraagstukken.

Gemeente Medemblik, coördinator Zwerfafval (2018- 2019 – 2020)
Het opstellen van en zorgen voor de uitvoering van de jaarplannen gericht op het aspect schoon binnen de gemeente. Advisering omtrent vragen over zwerfafval. Contacten leggen met gebruikers van de openbare ruimte over een

Gemeente Ede, Senior adviseur (2018)
Voor de evaluatie van de pilot betreffende SamenWerkBedrijf een samenwerking van de gemeente Ede, ACV en Werkkracht hebben we deze senior adviseur geleverd die het evaluatieproces prima heeft uitgevoerd.

Cyclus NV, Servicemedewerker (2018) De serviceverlening beheer openbare ruimte, naar de burgers van de gemeente Gouda is tot eind 2018 de verantwoordelijkheid van Cyclus. Om dit te kunnen waarborgen heeft Cens-or twee servicemedewerkers van hen geleverd.

Recreatie Midden Nederland, Senior adviseur Beheer en Onderhoud / Teamleider BOR (2018- 2019 )
Adviseur voor inhoudelijke-, financiële- en capaciteitsvraagstukken betreffende het beheer en onderhoud van het recreatie-areaal. Het aansturen van het team BOR.

Gemeente Ermelo, Adviseur bedrijfsvoering (2017 – 2019)
Om een optimaliseringsslag van de bedrijfsprocessen voor de buitendienst uit te voeren is extra ondersteuning nodig. Naast deze vernieuwing gaat de productie van het team gewoon door. De tijdelijke adviseur bedrijfsvoering wordt onder anderen ingezet voor het doorrekenen van de capaciteitsbehoeften, invoering beeldgericht werken, mobiliteitsplan en de integrale werkplanning van de wijkteams.

Gemeente Oud-Beijerland, Teamleider Buitenruimte (2017 – 2019)
Voor de gemeentelijk herindeling is de teamleider verantwoordelijk voor de aansturing van het team en het gereed maken van de samenvoeging van het team met de teams van de verschillende gemeenten.

Cyclus NV, CAD-tekenaar (2017 – 2018 – 2019)
Cyclus heeft op afroep capaciteit van een CAD-tekenaar nodig, Cens-or heeft deze aangeboden. De samenwerking verloopt plezierig en de gewenste flexibiliteit wordt waar gemaakt.

Gemeente Leiderdorp, Groen Beheerder (2018)
Het herzien en vernieuwen van de groen beheerplannen en het uitvoeren van daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Advisering betreffende groenvraagstukken.

Recreatie Midden Nederland, Senior adviseur Beheer en Onderhoud (2018)
Adviseur voor inhoudelijke-, financiële- en capaciteitsvraagstukken betreffende het beheer en onderhoud van het recreatie-areaal.

Gemeente Emmen, Beheerder Groen (2017 – 2018)
De tijdelijk beheerder groen heeft de voorkomende advieswerkzaamheden uitgevoerd, inclusief het opstellen van de beheervisie voor de grote en kleine rietplas. Communicatie cq. participatie is onderdeel van deze functie.

Gemeente Purmerend, Groen beheerder (2017 – 2019)
Extra inzet op groen onder andere voor de inschrijving voor de Entente Florale, daarnaast alle voorkomende werkzaamheden die passen bij groen beheer inclusief waterbeheer.

DUO-plus, adviseur participatie en groen (2017 – 2019)
Communicatie bevorderen tussen gemeente en gebruikers op het terrein van groen en andere vraagstukken in de openbare ruimte. Advisering groen beheer en beleid.

Gemeente Renkum, Adviseur bedrijfsvoering (2017 – 2018)
Het professionaliseren van de bedrijfsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud, zoals opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap, beeldgericht werken, contractbeheer en capaciteitsplanningen.

Gemeente Schiedam, assistent Groenbeheer/Technisch projectleider (2017- 2018)
Ondersteunen in de werkzaamheden betreffende het in beheer nemen van nieuw of veranderd areaal zoals parken en delen van de openbare ruimte.

Gemeente Katwijk, Teamleider Ingenieursbureau (2017 – 2018)
De periode tussen het afscheid genomen hebben van de teamleider en de indiensttreding van de nieuwe teamleider heeft Cens-or een Teamleider a.i. geleverd. Deze teamleider heeft naast de dagelijkse aansturing ook een start gemaakt met de ontwikkeling van het team. Helderheid over taken en rollen, de passende competenties en wijze van samenwerking zijn thema’s die succesvol zijn opgepakt.

Gemeente Krimpenerwaard, Directievoerder (2016 – 2019)
De gemeente heeft behoefte aan professionele ondersteuning betreffende de werkzaamheden van de werkvoorbereider en directievoerder groen / openbare ruimte. Onze kandidaat is gestart met het opstellen van een dynamische werkplanning voor de discipline groen. Vervolgens opschonen van het beheergegevens, opstellen (beeld)bestekken inclusief de begeleiding van aanbestedingsprocedure.

Recreatie Midden Nederland, Werkvoorbereider (2017)
RMN had behoefte aan tijdelijk extra inzet voor het schrijven van (beeld)bestekken, opstellen van offertes en integrale advisering ten aanzien van het beheer en onderhoud. Deze kandidat hebben wij geleverd en heeft de verwachtingen van de RMN prima waargemaakt.

Gemeente Krimpenerwaard, Teamleider Groen en Begraafplaats (2017)
De teamleider a.i. is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het team en het invoeren van meer bedrijfsmatig- en beeldgericht werken.

Gemeente Ermelo, Uitvoerder (2017)
De buitendienst zocht tijdelijke versterking voor de dagelijkse leiding. Ze waren op zoek naar een uitvoerder. We hebben een ervaren uitvoerder geleverd, de samenwerking verliep prima. De uitvoerder is in vaste dienst aangesteld.

Quarant, programma ondersteuner (2017)
Het programma behelsde een onderzoek naar samenwerking van verschillende gemeenten op het terrein van informatie en communicatie. Hiervoor hebben we een geschikte kandidaat geleverd, een HBO met praktische handje.

Cyclus NV, specialist reiniging en hoofd van het Expertisecentrum (2016 – 2019)
Cyclus was voor beide functies op zoek naar tijdelijke ondersteuning. Daarvoor hebben wij goede en gekwalificeerde kandidaten gevonden en voorgedragen., waar Cyclus mee in zee is gegaan.

Gemeente Texel, Projectleider openbare ruimte ‘de Koog’ (2016 – 2019)
De gemeente Texel gaat de komende jaren samen met bewoners, middenstand en investeerders het dorp De Koog nieuwe glorie geven door te werken aan het herstel van het oude karakter als duindorp. De projectleider leidt het reconstructieproject van De Koog. Hiervoor heeft hij ruime kennis en ervaring nodig van de inhoud, omgevingsmanagement, participatieprocessen, projectmatig werken en draagvlak creëren. Deze kandidaat hebben wij voor de gemeente Texel gevonden.

den-helder

Gemeente Den Helder, Programmacoördinator/projectleider uitvoeringsprogramma. ‘De openbare ruimte in nieuw perspectief’ (2016)
De gemeente Den Helder gaat in 2016 de nieuwe visie en de nieuwe werkwijze in praktijk brengen. Hierbij is het van belang om zowel de inhoudelijke thema’s als de processen in de ontwikkeling naar de gewenste nieuwe situatie in te zetten. Cens-or heeft de programmacoördinator en de projectleider aan de gemeente Den Helder aangeboden.

Gemeente Den Helder, projectleider visiedocument ‘De openbare ruimte in nieuw perspectief’ (2015)
De projectleider is door Cens-or geselecteerd en aangeboden aan de gemeente. Hij heeft met de projectgroep het visiedocument opgesteld. Het is tot stand gekomen met inbreng van alle partijen die betrokken zijn bij de openbare ruimte. Recent is dit document vastgesteld door het college; de vertaling naar de implementatie is vastgelegd in het uitvoeringsprogramma. De betrokken partijen zijn content met het resultaat.

Gemeente Wijchen, Coach intervisie beheerders openbare ruimte (2015 – 2016)
De gemeente Wijchen leidt haar beheerders op naar volledig zelfstandige beheerders. Door de inzet van een coach ondersteunt Cens-or het ontwikkelproces.

uithoorn

Gemeente DUO plus (Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel), Beleidsadviseur Groen (2015 – 2016)
De gemeente Uithoorn had tijdelijk capaciteit nodig in het beleidsveld groen. Het ging om een zelfstandig adviseur die de wegen binnen de gemeente kent, het werkveld integraal kent en goed om kan gaan met burgers en participatie. Wij hadden de juiste kandidaat in ons netwerk en inmiddels werkt zij al enige tijd naar volle tevredenheid bij en met de opdrachtgever.

Gemeente Brummen, Toezichthouder en beheerder openbare ruimte (2015 – 2016)
De gemeente Brummen heeft om verschillende redenen tijdelijk extra capaciteit nodig. Een collega die zowel het buitenwerk goed kan beoordelen als binnen de beheerders werkzaamheden vlot afhandelt. Cens-or heeft hiervoor naar volle tevredenheid van de opdrachtgever een lange periode een tijdelijke collega geleverd.

Cyclus afvalbeheer en beheer openbare ruimte, Specialist reiniging (2015 – 2016)
Voor Cyclus heeft Cens-or een specialist reiniging geselecteerd en geplaatst. De specialistische bijdragen worden geleverd op het gebied van het contract tussen Cyclus en de gemeente, de aanpak van zwerfafval, het beheer van prullenbakken en de reiniging in combinatie met de afvalinzameling.

Gemeente Putten, Beheerder groen, spelen en begraven (2015)
De gemeente Putten heeft – vooruitlopend op het openstellen van de vacature – deze functie tijdelijk vervuld met een professional uit ons netwerk. De tijdelijke werknemer heeft veel werkzaamheden verricht met betrekking tot bedrijfsvoeringprojecten (kwaliteit en geld), contracten met aannemers, een groenrenovatieproject, renovatie van de begraafplaats en gegevensbeheer. Zijn inzet is als zo positief ervaren dat hij daarna gemeenteambtenaar is geworden.

Gemeente Bunschoten, Beheerder openbare ruimte (2014 – 2015)
De gemeente Bunschoten heeft een lange periode een extra beheerder openbare ruimte ingezet om een aantal taken goed te vervullen. Onder andere het opstellen van een beheerplan, het vernieuwen van bestekken en het bieden van ondersteuning bij vragen en projecten binnen het team. De samenwerking is positief verlopen en de vakinhoudelijke inbreng heeft een goede bijdrage geleverd.

Gemeente Borne, beheerder groen (2014 – 2015)
De gemeente Borne heeft via Cens-or ruim twee jaar een beheerder groen ingehuurd. Deze tijdelijke collega heeft intensief gewerkt aan het opstellen van verschillende beheer- en beleidsplannen, aan proceduremeldingen en afhandelingen, aan vakinhoudelijke collegevoorstellen en aan beeldgericht werken.